Pełna treść zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w celu realizacji usługi serwisowej

  1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Audio Plus sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach (05-092), przy ul. Kolejowej 100, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 160165 (dalej: Administrator).

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz krajowymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

  1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji usługi serwisu gwarancyjnego lub pogwarancyjnego. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w formularzu zgłoszenia serwisowego (art.  6 ust. 1 lit. a. RODO).

  1. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe w okresie wykonywania usługi serwisu oraz przez okres 5 lat od jego zakończenia. 

  1. Odbiorcy danych

Administrator będzie przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

  1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Aby skorzystać z powyższych praw skontaktuj się z Administratorem.

  1. Informacja w zakresie podejmowania zautomatyzowanych decyzji i profilowania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe nie podlegają decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania.

  1. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.