Newsletter

Zapisałeś/-aś się do naszego newslettera. Dziękujemy! Wkrótce otrzymasz pierwsze informacje od Audio Plus

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi przetwarzania Twoich danych osobowych:

  1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Audio Plus sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach (05-092), przy ul. Kolejowej 100, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 160165 (dalej: Administrator).

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz krajowymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.

  1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu marketingowym obejmującym przesyłanie przez Administratora za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail) na podany adres email newsletter’a, zawierającego informacje o Spółce, oferowanych przez Spółkę produktach, nowościach, promocjach itp..

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w formularzu zgłoszeniowym (art.  6 ust. 1 lit. a. RODO).

  1. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres wydawania newsletter’a, chyba że wcześniej cofniesz zgodę wyrażoną na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

  1. Odbiorcy danych

Administrator będzie przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

  1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Aby skorzystać z powyższych praw skontaktuj się z Administratorem.

  1. Informacja w zakresie podejmowania zautomatyzowanych decyzji i profilowania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe nie podlegają decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania.

  1. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.