Oświadczenie Zarządu Audio Plus

20 marca 2020

W związku z pandemią koronawirusa Zarząd Audio Plus opublikował oficjalny komunikat dla Pracowników i Klientów spółki. Cytujemy dokument w całości.

Oświadczenie Zarządu spółki Audio Plus z kwestii organizacji pracy i ochrony zdrowia Pracowników i Klientów w czasie epidemii koronawirusa:

Łomianki, 20 marca 2020 roku

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

w ślad za dotychczasowymi działaniami oraz w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii pragnę przedstawić na piśmie, przekazane już Wam wcześniej w formie ustnej, zalecenia odnośnie środków bezpieczeństwa, jakich powinniście przestrzegać w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2.

Jednocześnie przedstawiam Wam kompleksową informację o działaniach podjętych przez spółkę w związku z zaistniałą sytuacją i wprowadzeniem na obszarze całego kraju stanu epidemii.

W kwestii zaleceń mających na celu wyłączenie, względnie zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem COVID-19, w pierwszej kolejności zwracam Waszą uwagę na konieczność przestrzegania podstawowych zasad higieny osobistej. Zgodnie z wytycznymi Państwowej Inspekcji Sanitarnej przed przystąpieniem do pracy należy dokładnie, przez co najmniej 30 sekund, umyć dokładnie ręce mydłem i ciepłą wodą, a następnie użyć środka dezynfekującego. Zaleca się również niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

W przypadku kaszlu lub kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do kosza i umyć ręce. Należy również dbać o higienę stanowiska pracy, w tym dbać o czystość blatów biurek oraz sprzętu elektronicznego.

W zakresie komunikacji wewnętrznej pomiędzy pracownikami zaleca się unikanie w miarę możliwości bezpośredniego kontaktu wśród pracowników i kontaktowanie się z nimi przy użyciu środków zdalnej komunikacji oraz telefonów wewnętrznych. Wskazana jest także rezygnacja z podawania dłoni na powitanie.

Jednocześnie informuję, że wstrzymuję do odwołania wszelkie podróże służbowe zarówno na terenie kraju jak i zagraniczne. Wprowadzam zakaz przeprowadzania szkoleń, konferencji, spotkań z kontrahentami klientami tak na terenie firmy jak i poza nią. W przypadku absolutnej konieczności odbycia spotkania zakaz ten może być w indywidualnych przypadkach uchylony po konsultacji z zarządem spółki. W takim przypadku bardzo istotne jest zachowanie szczególnej ostrożności w kontakcie bezpośrednich z kontrahentem czy klientem spółki, w tym zachowanie odległości co najmniej 2 m od osoby, z którą będziecie się kontaktować. W przypadku konieczności odbycia osobistego spotkania bądź przekazania dokumentów zalecane jest ustalenie formy spotkania, która będzie chroniła przed możliwością zakażenia wirusem, np. na zewnątrz budynku lub poza miejscem publicznym.

Zwracam się do Was również z prośbą o uważne i bieżące monitorowanie stanu własnego zdrowia. Z dotychczasowych doniesień wynika, że głównymi symptomami zakażenia wirusem COVID-19 są m.in. osłabienie organizmu, podwyższona temperatura ciała oraz infekcja dróg oddechowych (np. kaszel, duszność, trudności w oddychaniu). W przypadku zdiagnozowania któregokolwiek z ww. objawów u siebie lub osób najbliższych, należy pozostać w domu i niezwłocznie poinformować o tym fakcie zarząd spółki lub dział organizacji i logistyki.

Zwracam ponadto uwagę, że zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 nie należy udawać się do przychodni i lekarza pierwszego kontaktu, a skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do najbliższego oddziału obserwacyjno-zakaźnego (lista szpitali zakaźnych oraz szersze informacje w tym zakresie znajdziecie na stronie www.gov.pl/web/koronawirus).

Przypominam też, że została uruchomiona specjalna infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie pod numerem 800 190 590 można uzyskać bieżące informacje dotyczące sposobu postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Niezależnie do powyższych zaleceń informuję, że zarząd spółki ze swojej strony podejmuje wszelkie możliwe działania, aby zapewnić przestrzeganie najwyższych standardów higieny w przestrzeniach i pomieszczeniach ogólnie dostępnych na terenie siedziby spółki.

W tym celu każdego dnia przed rozpoczęciem pracy przeprowadzane jest odkażanie środkiem dezynfekującym powierzchni ogólnie dostępnych, w tym m.in. klamek, zamków, poręczy, włączników do świateł, blatów biurek oraz sprzętu elektronicznego. Ponadto, dla części pracowników, których zakres obowiązków pozwalał na wykonywanie obowiązków pracowniczych poza zakładem pracy, wprowadzony został system pracy zdalnej.

Do zaistniałej sytuacji dostosowany został również sposób realizacji prac instalacyjnych, które aktualnie mają być prowadzone na obiektach wyłącznie w niezbędnym zakresie, a wszelkie możliwe do wykonania czynności prowadzone mają być poza miejscem instalacji systemów.

Mając na uwadze powyższe żywię nadzieję, że wszystkim z nas uda się przetrwać ten trudny okres w zdrowiu, a podjęte przez służby państwowe działania doprowadzą do szybkiego uspokojenia sytuacji powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Z pozdrowieniami,

Krzysztof Sokół

Prezes Zarządu